• It's Learning
  • Facebook
  • E-post
  • RSS
Skolereglement

Skolereglement ved St. Paul gymnas

Dette reglement er fastsatt av skolens styre med hjemmel i privatskolelovens bestemmelser, §§ 3-9 og 3-10. 

Styrevedtak 10.11.2014  

§ 1 Formål St. Paul gymnas skal preges av en atmosfære hvor alle føler frihet til å utfolde seg i positivt samvær i et skolemiljø som preges av kristen nestekjærlighet og romslighet overfor hverandre, og hvor gode arbeidsformer gir grunnlag for godt arbeid og høyt faglig utbytte. Skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav, og gi dem utfordringer som fremmer dannelse og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeides. Elevene skal lære å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst i forhold til skaperverket. De skal ha medansvar og medvirkning. Opplæringen på skolen skal, i samarbeid med hjemmet, åpne dører mot verden, framtiden og evangeliet med evigheten som det endelig mål og gi elevene en historisk, katolsk og kulturell innsikt og forankring. Alle deltagerne i skolemiljøet har medansvar for å nå dette målet. Alle har rett til et arbeids- og skolemiljø som fritar dem for unødige belastninger og som fremmer hver enkelt elevs trivsel og utvikling. For alle elever vises det til privatskolelovens bestemmelser og rett til opplæring, jf. privatskoleloven §3-2, tilpasset opplæring, særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter samt spesialundervisning og PP-tjeneste jamfør privatskolelovens § 3-6  

§ 2 Virkeområde Reglementet gjelder for alle fulltids-, deltids- og utvekslingselever ved skolen. Reglementet gjelder i timer, fritimer, friminutt, på vei til og fra skolen og aktiviteter i skolens regi både på og utenfor skolens område (for eksempel ved ekskursjoner og elevreiser/turer)      

§ 3 Plikter og ansvar - Orden  

Møt presis, overhold tidsfrister som skolen har satt, hold arbeidsro og vis respekt for undervisningen. Eleven skal ta kontakt med faglærer for å avtale hvordan læringsarbeidet kan følges opp dersom eleven ikke kan gjøre dette innenfor avtalt tid i henhold til instruks for fravær ved vurderinger.

Mobiltelfon eller andre medier skal ikke brukes uten lærers samtykke. Utfør pålagte arbeidsoppgaver, møt forberedt, ha med nødvendig utstyr og delta aktivt i undervisningen i den form den blir gitt.

Du skal delta i skolens undervisning og opplegg for øvrig unntatt når du er syk, har fått innvilget permisjon eller forhold du ikke rår over gjør fravær tvingende nødvendig.

Alt fravær skal meldes skolen umiddelbart. Ved fravær ut over 3 dager skal eleven levere skolen legeattest. Skolen kan også kreve legeattest ved hyppig fravær. Fravær regnes som timefravær eller hele dager og vil påføres vitnemålet etter gjeldende bestemmelser. Fravær mer enn 15 minutter kan regnes som timefravær. Inntil 15 minutter fravær kan føres som ”forseintkomming”.

Du skal selv innhente informasjon og sette deg inn i fagstoff fra perioder du ikke har vært på skolen. Stor fravær eller fravær av vurderinger kan føre til at grunnlaget for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter mangler. Dette kan bety at eleven ikke får bestått vitnemål eller kompetansebevis. Eleven skal da varsles slik at eleven har mulighet for å rette opp i dette.

Elevene skal følge verne- og sikkerhetregler og bruke de arbeidsklær og verneutstyr som læreren krever og/eller som er påbudt av Arbeidstilsynet. Elever som ikke retter seg etter dette skal vises bort fra undervisningen.

Dersom elever gjennom sitt arbeid, oppdrag eller verv i forbindelse med videregående opplæring blir kjent med bestemte opplysninger som de ikke skal gi videre kan skolen pålegge elevene taushetsplikt. Skolen pålegger alle elever som møter i skolestyret dette. Dette må ikke være til hinder for å varsle om kritikkverdige forhold eller ulovligheter. Taushetsplikten gjelder også etter at eleven har avsluttet videregående opplæring. Taushetsplikten gjelder fra fylte 18 års grense.

Alle som deltar på ekskursjoner og reiser i skolen sin regi, skal vise omsorg og respekt for de andre deltagerne og andre de møter på reisen. Tidsrommet mellom avreise og hjemkomst er å betrakte som skoletid, og dette reglementet gjelder. Elevene skal følge instrukser fra reiseledere og delta i det oppsatte programmet for turen. Brudd på ordensreglene ved ekskursjoner og reiser kan føre til hjemsending.  

§ 4 Hensyn og respekt - Atferd 1. Vis hensyn og respekt for andre. Opptre høflig og med vennlighet. Gi gjerne                                                            en hjelpende hånd når det trenges. Arbeid for et godt fellesskap og et positivt                                                          skolemiljø.                                                                                                                                                              2. Hold skolen og de øvrige steder som benyttes i tilknytning til skolens                                                                        virksomhet rene, ryddige og i god stand.                                                                                                                3. Respektløs språkbruk eller forstyrrelser er et uttrykk for manglende respekt.                                                        4. Unngå handlinger eller bruk av antrekk eller utstyr som kan virke krenkende                                                            på andre.

§ 5 Forbud - Adferd

Vold, mobbing, truende eller krenkende atferd, rasistiske utsagn og handlinger, sjikane og seksuell trakassering gjennom ord eller handlinger er forbudt.

Det er ikke lov å ha med seg våpen eller andre gjenstander som er egnet til å skape frykt.

Oppbevaring eller bruk av rusmidler er forbudt innenfor skolens område. Det er forbudt å møte beruset på skolen.

Røyking eller annen bruk av tobakk er ikke på noe tidspunkt tillatt innfor skolens område.

Bruk av mobiltelefon, Internett og/eller annet elektronisk utstyr er ikke tillatt dersom dette benyttes imot andres velferd, forstyrrer undervisning eller annen fellesaktivitet. Eleven skal ikke laste ned, lagre eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan virke krenkende eller som strider mot norsk lov.

Elevene skal ikke spre lyd- og/eller bildeopptak av andre elever, lærere aller andre ansatte uten deres samtykke på sosiale medier eller andre steder.

Elevene skal ikke spise i klasserommene uten lærers spesifikke samtykke. Mat fra skolens kantine skal ikke tas ut av kantineområdet.      

§ 6 Reaksjonsmåter ved fusk Fusk eller forsøk på fusk på prøver (timeprøver, fellesarbeid, innleveringer, presentasjoner og eller avsluttende prøver) vil telle med i vurderingen av karakteren i adferd. Det blir ikke gitt fagkarakter på prøven. Resultatet på prøven kan bli annullert. Fusk er å bryte reglene for bruk av hjelpemidler. Det betyr at dersom eleven for eksempel kommuniserer eller henter noe fra internett uten lærerens tillatelse til bruk av internett, er det fusk.

Plagiat er å hente noe fra nettet eller andre kilder uten å oppgi hvor det er hentet fra. Da viser eleven lav måloppnåelse, og vurderingen kan bli gitt en lav fagkarakter. Ved fusk på eksamen gjelder forskrift til opplæringsloven §3-37, 4 og 5 ledd, samt §3-36 1 ledd.

§ 7- Hærverk Skolen sin eiendom, læremidler og utstyr skal brukes med omtanke. Hærverk og skade på skolens eller medelevers eiendeler kan medføre erstatningsansvar (jf. Skadeerstatningsloven) Eksempler på tiltak som kan komme i tillegg til refsingstiltak i skolereglementet: A.    Elever kan gis anledning til å utbedre skadene selv                                                                                                   dersom det er formålstjenlig.                                                                                                                              B.    Elever som har gjort hærverk kan pålegges å rydde                                                                                                 opp etter seg/utbedre skader som er gjort, når                                                                                                         oppryddingen er arbeid som eleven har                                                                                                                     forutsetninger for å klare, og arbeidet står i rimelig                                                                                                   forhold til bruddet på regelverket.  

§ 8 Ved brudd på skolereglementet Alle refsingstiltakene blir registrert i It’s Learning. Fysisk avstraffelse eller annen krenkende handling må ikke benyttes. Skolepersonalet har en særlig plikt til å ha omsorg for elevene på skolen. Personalet har således ikke bare rett, men også en plikt til å gripe inn for å hindre at elever skader eller plager andre, eller skader seg selv eller skoleeiendommen. Nødrett og nødverge gir en viss rett for personalet til å stoppe voldelige handlinger mellom elever med fysisk makt og til å beskytte seg selv mot elever som er truende eller voldelige (jf. Straffeloven §§47 og 48). Det skal ut i fra forholdene være lovlig å bruke fysisk makt for å hindre at elever skader seg selv eller andre, eller skader eiendommen til skolen eller andres eiendom. Ved brudd på ordensreglene kan følgende sanksjoner, innen privatskolelovens bestemmelser, anvendes:

A.    Refsingstiltak uten klagerett: i. Muntlig påtale fra en av de tilsatte på skolen                                                                                                          ii.      Anmerkning                                                                                                                                                        iii.      Midlertidig eller permanent klassebytte                                                                                                            iv.      Bortvisning fra den aktuelle timen for resten av arbeidsøkten etter vedtak                                                                fattet av faglærer. Skolen har fortsatt tilsynsansvar for eleven.                                                                        v.      Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte, også etter fylt 18 år, jf.                                                                 elevsamtykke til dette i elevkontrakten.                                                                                                              vi.      Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med                                                                            samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver.                                                                   vii.      Gjenstander som er ulovlig brukt kan beslaglegges for resten av dagen.                                                       viii.      Ulovlige gjenstander og illegale rusmidler beslaglegges og overlates til                                                                   politiet.                                                                                                                                                              ix.      Anmeldelse av straffbare forhold.

B.    Refsingstiltak med klagerett: i.      Annullering av eksamen, etter vedtak fra rektor/rektors stedfortreder                                                                ii.      Bortvisning fra eksamen, etter vedtak fra rektor/rektor stedfortreder                                                                iii.      Nedsatt karakter i orden og oppførsel.                                                                                                              iv.      Bortvisning for en hel skoledag, og inntil fem skoledager etter vedtak fra                                                                  rektor.                                                                                                                                                               v.      Fylkeskommunen v/opplæringsdirektøren kan fatte vedtak om skifte av                                                                    skole etter sak om mobbing eller vold.                                                                                                               vi.      Fylkeskommunen v/opplæringsdirektøren kan fatte vedtak om                                                                                bortvisning fra resten av skoleåret.                                                                                                                  vii.      Fylkeskommunen v/opplæringsdirektøren kan fatte vedtak om tap av                                                                      retten til videregående opplæring.

Når en elev vedvarende har vist en oppførsel som i alvorlig grad går ut over orden og arbeidsro på skolen, eller når en elev alvorlig forsømmer pliktene sine, kan eleven vises bort for resten av skoleåret. I forbindelse med et vedtak om bortvisning for resten av skoleåret kan fylkeskommunen også vedta at eleven skal miste retten til videregående opplæring etter opplæringsloven §3-1 (opplæringsloven §3-8)  

§ 9 Tillegg til ordens- og adferdsreglementet Rektor kan i enkeltstående tilfeller gi dispensasjon fra skolens ordensregler, samt fastsette tilleggsregler. Disse kan ikke være i strid med eller istedenfor skolereglementet Dette kan f.eks. være: Bruk av IKT- utstyr og mobiltelefoner                                                                                                                         Reiser og skoleturer                                                                                                                                                   Regler for spesialrom som for eksempel laboratorium.                                                                                             Regler ved fravær fra vurderinger  

Saksbehandlingsregler ved sanksjoner: Før det blir tatt avgjørelse om refsing, skal eleven ha anledning til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jf opplæringsloven §§ 2–9 og 3–7. Denne uttaleretten gjelder i forhold til alle typer refsingstiltak, med mulig unntak av anmeldelse av straffbare forhold. Eleven har rett til å uttale seg direkte til den som skal fatte beslutningen om refsing. De mest alvorlige refsingstiltakene vil innebære at det blir fattet enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Avgjørelse om bortvisning for en eller flere dager, utelukkelse fra aktiviteter, samt bortvisning for resten av et kurs eller tap av rett til videregående opplæring, er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2, og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kap III – VI gjelder. Skolens ordensregler kan endres av skolens styre, etter forutgående drøfting i skolens rådsorganer og behandling av skolens ledelse.

Hjemmel:

Forvaltningslova: http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html’                                                           Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html Om ordensreglement og lignende: http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-9 Forskrift til opplæringsloven: http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html Om vurdering: http://www.udir.no/Lareplaner/Veiledninger-til-LK06/Veiledning-i-lokalt-arbeid-med-lareplaner/Vurdering/ Rundskriv: http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/20101/Udir-1-2010-Individuell-vurdering/ Rundskriv: http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/20101/Udir-1-2010-Individuell-vurdering/ Tolkinger av ulike område: http://www.udir.no/Regelverk/Tolkning-av-regelverket/Ordensreglement/ Privatskoleloven http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-84?q=privatskoleloven Forskrift til privatskoleloven http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-07-14-932?q=privatskoleloven

Cookies